ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ៩២៤០ សហវ អថ ស្តីពី ករណីសំណើសុំបុរេប្រទានថវិកា ផ្នែកអប់រំ ជំពូក ៦២ ចំនួន ៨ ៧៧៩ ៨៩៩ ០០០,០០ រៀលសម្រាប់ចំណាយរៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ ២០២០ យោងលិខិតលេខ៥១៩៧ អយក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Nov-2020
លិខិតលេខ ៩២៤១ សហវ អថ ស្តីពី ករណីសំណើរសុំបុរេប្រទានថវិកាផ្នែកអប់រំ ជំពូក៦២ ជូនក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់រៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Nov-2020
លិខិតលេខ ៥៩៤០ អយក ហវ ស្តីពី ករណីបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានថវិកាកម្មវិធីពេញលេញរបស់អង្គភាពនៅរដ្ឋបាលកណ្តាលក្រោមឳវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Nov-2020
លិខិតលេខ ៥៩៣៩ អយក ហវ ស្តីពី សំណើសុំបន្ថែមវិសាលភាពលើអនុគណនីមួយចំនួន ដើម្បីរៀបចំបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាចាប់ពីឆ្នាំ២០២១តទៅ នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Nov-2020
លិខិតលេខ៤២៤៧ អយក.ហវ ស្តីពី សំណើសុំពន្លឿនការទូទាត់ថវិកាកម្មវិធីពេញលេញរបស់អង្គភាពនៅក្រោមឪេវាទក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡាសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាក្នុងឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Sep-2020
លិខិតលេខ ២៤៣៧ សហវ អកគ សូមគោរពជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្តីពី ករណីវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះអាសន្ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Apr-2020
លិខិតលេខ ​៥៤៦៥ សហវ អលសា ជម្រាបជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្តីពី ករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍សម្រាប់ទិញរបបស្បៀង ឧបត្ថម្ភចុងភៅ និងសម្ភារផ្ទះបាយ ជួសជុល និងសាងសង់ផ្ទះបាយ ដោយអនុវត្តតាមសៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Jun-2020