ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ៥៥៥៩ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ដថវិកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំបន្ដបន្ទាប់នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Jun-2020
ឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ០៩៣ ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ដអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 28-Jan-2020
លិខិតលេខ ៣៥៥៤ សហវ.អតន ស្ដីពីករណីការ ជំរុញកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ រដ្ឋបាល ដែលអនុវត្ដចំណាយតាមរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន ដើម្បីចូលរួមអនុវត្ដសារាចរណែនាំលេខ ០០៣ សហវ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពីការធ្វើវិចារណកម្ម និងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយលើកទី២ សម្រាប់ការអនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 04-May-2020
លិខិតលេខ ១៧១២ អយក.ហវ ស្ដីពីករណីការធ្វើវិចារណកម្មនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយសម្រាប់អនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញេវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Mar-2020
លិខិតលេខ ០៣១ សហវ.អគស ស្ដីពីតារាងប់ាន់ស្មានសំុបត្រយន្ដហោះប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Mar-2020
អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ.បក ស្ដីពីតារាងភាគនៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំនិងតារាងភាគនៃប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធប្រចាំខែ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Feb-2020
ប្រកាសលេខ ០៩០(ស្ទួន)សហវ.ប្រក ស្ដីពីការអនុវត្ដផ្ដល់អាហារូបករណ៍តាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Jan-2020