ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ការអនុវត្តថវិកា២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Jun-2020
លិខិតលេខ ៧៥៥៣ អយក.ហវ ស្ដីពីសុំណើសុំផ្ទេរឥណទានរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងកិច្ចការអាស៊ានចូលអង្គភាពថវិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 27-Dec-2019
គោលការណ៍បន្ថែមស្ដីពី​ការអនុវត្តមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ សម្រាប់គម្រោងកែលម្អការអប់រំនៅ​មធ្យម​សិក្សា (SEIP)
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 06-Aug-2019
គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOF)
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 31-Dec-2018
ប្រកាសលេខ ៥២៣ សហវ ប្រក ស្ដីពី​ការដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច នៃមាតិកាថវិកា​របស់​រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 09-May-2017
ប្រកាសលេខ 1212 សហវ ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Nov-2017
ប្រកាសលេខ ៩៦៥ អយក.ប្រក ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុនៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Oct-2016