ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែប្រែនិងដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិល
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Mar-2020
សារាចរណែនាំលេខ ០១១ សហវ ស្ដីពីការអនុវត្ដនីតិវិធីសម្រាប់ការបើកប្រាក់បៀវត្សរៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីមួយៗជូនមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិលសធារណៈផ្សេងទៀត
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 28-Dec-2018
ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ១២៤៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រថា្នក់ទី១ ទី២ និងថ្នាក់ទី៣
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 06-Nov-2018
លិខិតលេខ ៣២៧៤ សហវ អថ ករណីសុំគោលការណ៍តម្លើង ៣០ដុល្លាលើប្រាក់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតបរទេស
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Apr-2017