ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការពង្រឹងវិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ក្នុងការបង្ការជំងឺរលាកសួតដោយ កូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅតាមអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា និងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

+1 more...

សិក្ខាសាលាស្ដីពី​ នីតិវិធីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀន​សាធារណៈ
សិក្ខាសាលាស្ដីពី នីតិវិធី និង ប្រព័ន្ធព៌ត័មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងមូនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOF)
សិក្ខាសាលាស្ដីពី នីតិវិធី និង ប្រព័ន្ធព៌ត័មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងមូនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (SOF)