ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លេខ ១១៣៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការប្រគល់សិទ្ធិជូនប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច ក្នុងការពិនិត្យសម្រេចចុះទិដ្ឋាការលើលិខិតធានាចំណាយ និងលើអាណតិ្តបើកប្រាក់សម្រាប់ចំណាយបេសកកម្មនៅប្រទេសអាស៊ាន
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 17-Oct-2018
លិខិតលេខ៦៩៩៦ សហវ.អថ គោលការណ៍បេសកកកម្មលើស១០និងក្រោម២០ថ្ងៃសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអយក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Aug-2016
លិខិតលេខ ២៨៧ សហវ.ហក សំណើសុំបន្ថែមវិសាលភាពមួយចំនួនដើម្បីអនុវត្ដការចំណាយប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Jan-2015
សារាចរលេខ ៦៦៧៩ ករណីសំណើសុំពិនិត្យនិងសម្រេចស្ដីពីការអនុវត្ដនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការចំណាយថវិការបស់អគារធនធាន មជ្ឃមណ្ឌលគរុកោសលភូមិភាគ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Aug-2015
ប្រកាសលេខ៨៣០ វិធាននិងនីតិវិធីនៃការអនុវត្ដប្រាក់បេសកកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 07-Dec-2015
ប្រកាសលេខ ៨៣៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី វិធាននិងនីតិវិធីចំណាយសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា នៃក្រសួងស្ថាប័នថវិកាកម្មវិធី
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Jul-2015