ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សារាចរណែនាំលេខ ០១៤ សហវ ស្ដីពីការអនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Dec-2020
ប្រកាសលេខ ២៧៤ សហវហក ស្ដីពីការប្រគល់សិទ្ធិជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុជូនមន្រ្ដីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ អមផ្ទាល់តាមក្រសួង ស្ថាប័ននៅរដ្ឋបាលកណ្ដាលក្នុងការពិនិត្យសម្រេចផ្ដល់ទិដ្ឋាការលើលិខិតធានាចំណាយ និងលើអាណតិ្តបើកប្រាក់
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 17-Mar-2016
អនុក្រឹត្យ​ លេខ១០ អនក្របន ស្តីពី ការកម្រិតរបបម៉ោងកំណត់ ម៉ោងបន្ថែម និងប្រាក់ម៉ោងបន្ថែមសម្រាប់ការបង្រៀនក្នុងបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Jan-2017
សារាចរលេខ ០១១ សហវ ស្ដីពីការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការបង្គត់ចំនួនគត់ខ្ទង់រាយសម្រាប់ទឹកប្រាក់ជារៀលនិងការបង្គត់ចំនួនទស្សភាគខ្ទង់ភាគរយសម្រាប់ទឹកប្រាក់ជាដុល្លារអាមេរិក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Nov-2020
លិខិតលេខ៤៥២ អយក ហវ ជម្រាបមក លោក លោកស្រីប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីខេត្ត
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Jan-2020
លិខិត​លេខ ០០៩​ សារាចរណែនាំ ស្តីពី ការបង់ប្រាក់​បុរេប្រទាន រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន និងសំណែសចំណាយ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 08-May-2015
សារាចរណែនាំ លេខ០០៨​ សហវ អថ ស្តីពី ការបិទបញ្ជីចំណូល ចំណាយថវិកា និងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្តចំណូល ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 05-Oct-2020