ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត្យ
ប្រភេទចំណាយ រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន
ឈ្មោះឯកសារ អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.បក ស្ដីពីប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ 12-Jan-2021
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 4.51 MB
    ចំនួនទាញយក 4