ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ប្រកាស
ប្រភេទចំណាយ ច្បាប់គតិយុត្តទូទៅ
ឈ្មោះឯកសារ ប្រកាសលេខ ២៧៤ សហវហក ស្ដីពីការប្រគល់សិទ្ធិជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុជូនមន្រ្ដីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ អមផ្ទាល់តាមក្រសួង ស្ថាប័ននៅរដ្ឋបាលកណ្ដាលក្នុងការពិនិត្យសម្រេចផ្ដល់ទិដ្ឋាការលើលិខិតធានាចំណាយ និងលើអាណតិ្តបើកប្រាក់
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 17-Mar-2016
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 8.15 MB
    ចំនួនទាញយក 1