ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត្យ
ប្រភេទចំណាយ ច្បាប់គតិយុត្តទូទៅ
ឈ្មោះឯកសារ អនុក្រឹត្យ​ លេខ១០ អនក្របន ស្តីពី ការកម្រិតរបបម៉ោងកំណត់ ម៉ោងបន្ថែម និងប្រាក់ម៉ោងបន្ថែមសម្រាប់ការបង្រៀនក្នុងបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ 30-Jan-2017
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 1.02 MB
    ចំនួនទាញយក 1