ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ សារាចរ
ប្រភេទចំណាយ រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន
ឈ្មោះឯកសារ សារាចរលេខ ០៦ ស្ដីពីគោលការណ៍អនុវត្ដចំណាយលើសោហ៊ុយបេសកកម្មក្រៅប្រទេស
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ 23-Dec-2020
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 380.89 KB
    ចំនួនទាញយក 12