ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ សារាចរ
ប្រភេទចំណាយ ច្បាប់គតិយុត្តទូទៅ
ឈ្មោះឯកសារ សារាចរលេខ ០១១ សហវ ស្ដីពីការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការបង្គត់ចំនួនគត់ខ្ទង់រាយសម្រាប់ទឹកប្រាក់ជារៀលនិងការបង្គត់ចំនួនទស្សភាគខ្ទង់ភាគរយសម្រាប់ទឹកប្រាក់ជាដុល្លារអាមេរិក
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 10-Nov-2020
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 353.27 KB
    ចំនួនទាញយក 8