ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សារាចរណែនាំលេខ ០១៤ សហវ ស្ដីពីការអនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Dec-2020
សារាចរលេខ ០៦ ស្ដីពីគោលការណ៍អនុវត្ដចំណាយលើសោហ៊ុយបេសកកម្មក្រៅប្រទេស
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Dec-2020
សារាចរលេខ ០១១ សហវ ស្ដីពីការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការបង្គត់ចំនួនគត់ខ្ទង់រាយសម្រាប់ទឹកប្រាក់ជារៀលនិងការបង្គត់ចំនួនទស្សភាគខ្ទង់ភាគរយសម្រាប់ទឹកប្រាក់ជាដុល្លារអាមេរិក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Nov-2020
លិខិត​លេខ ០០៩​ សារាចរណែនាំ ស្តីពី ការបង់ប្រាក់​បុរេប្រទាន រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន និងសំណែសចំណាយ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 08-May-2015
សារាចរណែនាំ លេខ០០៨​ សហវ អថ ស្តីពី ការបិទបញ្ជីចំណូល ចំណាយថវិកា និងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្តចំណូល ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 05-Oct-2020
សារាចរលេខ ០០៧ សហវ.អថ ស្ដីពីការបិទបញ្ជីចំណូល-ចំណាយថវិកានិងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្ដចំណូល-ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 12-Sep-2019
សារាចរលេខ ០៦ សរណន ស្ដីពីការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ : 12-Jun-2019