ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការពង្រឹងវិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ក្នុងការបង្ការជំងឺរលាកសួតដោយ កូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅតាមអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា និងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

+1 more...

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ : 08-Dec-2019
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី តារាងភាគនៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ និងតារាងភាគនៃប្រាក់បៀរត្យជាប់ពន្ធប្រចាំខែ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Feb-2020
ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ០១៦ សហវ.ប្រក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Jan-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ.បក ស្ដីពីតារាងភាគនៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំនិងតារាងភាគនៃប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធប្រចាំខែ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Feb-2020
ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍មូលនិធិដំណើរការសាលារៀន​សាធារណៈ (SOF) ផ្លូវការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Feb-2020
ប្រព័ន្ធគ្រោងថវិកា SOF 2021 (ផ្លូវការ)
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Feb-2020
ប្រកាសលេខ ៦៧៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ដក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមន្រ្ដីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Jul-2019


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...