ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការពង្រឹងវិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ក្នុងការបង្ការជំងឺរលាកសួតដោយ កូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅតាមអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា និងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

+1 more...

លិខិតលេខ ១៧១២ អយក.ហវ ស្ដីពីករណីការធ្វើវិចារណកម្មនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយសម្រាប់អនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញេវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Mar-2020
លិខិតលេខ ០៣១ សហវ.អគស ស្ដីពីតារាងប់ាន់ស្មានសំុបត្រយន្ដហោះប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Mar-2020
អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែប្រែនិងដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិល
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Mar-2020
សារាចេរលេខ ០០១ សហវ.អថ ស្ដីពីការធ្វើវិចារណកម្ម និងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយសម្រាប់អនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 06-Mar-2020
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធព៌តមានវិទ្យាគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀន​សាធារណៈ
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Mar-2020
សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា SOF
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Mar-2020
ករណីសំណើរសុំជាគោលការណ៍ និងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូននិសិ្សអាហាររូបករណ៍កម្ពុជា ចំនួន២៣រូប ដែលកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងអ៊ូហាន ខេត្តហូប៉ី ប្រទេសចិន ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២០តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Feb-2020


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...