ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការពង្រឹងវិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ក្នុងការបង្ការជំងឺរលាកសួតដោយ កូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅតាមអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា និងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

+1 more...

សារាចរណែនាំលេខ ០៤ សរណន ស្ដីពីការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Jun-2020
សារាចរណែនាំលេខ ០៣ សរណន ស្ដីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដថវិកាឆ្នាំ២០២១-២០២៣
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Jun-2020
អនុក្រឹត្យលេខ០៨១ ស្តីពី ការបង្កើតការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ លើការចំណាយថវិការដ្ឋ ទៅតាមក្រសួង ខេត្ត-ក្រុង-ក្រុងស្វយ័ត-រាជធានីភ្នំពេញ​ និងអង្គការសាធារណៈ រដ្ឋបាល
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Nov-1995
ឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ០៩៣ ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ដអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 28-Jan-2020
លិខិតលេខ១៩៨២ អយក.ហវ ស្តីពីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តថវិកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង២០២០និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Apr-2020
លិខិតលេខ ៣៥៥៤ សហវ.អតន ស្ដីពីករណីការ ជំរុញកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ រដ្ឋបាល ដែលអនុវត្ដចំណាយតាមរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន ដើម្បីចូលរួមអនុវត្ដសារាចរណែនាំលេខ ០០៣ សហវ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពីការធ្វើវិចារណកម្ម និងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយលើកទី២ សម្រាប់ការអនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 04-May-2020
លិខិតលេខ ១៧៥៤ អយក.ហវ ស្ដីពីសំណើសុំផ្ទេរឥណទានថវិកាចំនួន ១០៣ ៣២០ ០០០រៀល(មួយរយបីលានបីរយម្ភៃពាន់រៀលគត់)ជូនក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិក្នុងឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 26-Mar-2020


វីដេចុងក្រោយ
មើលបន្ថែម...